มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2552

ห้องภาพแผนที่โครงร่าง

แผนที่โครงร่างเส้นเขตแดนไทย http://www.worldatlas.com/webimage/countrys/asia/outline/thout.htm


แผนที่โครงร่างรายจังหวัด http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BlankMap_Thailand.png

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ http://www.worldatlas.com/webimage/countrys/asia/seasoutl.htm


ทวีปเอเชีย http://www.worldatlas.com/webimage/countrys/asia/asoutl.htm


ทดสอบชื่อประเทศในทวีปเอเชีย http://www.worldatlas.com/webimage/testmaps/asia.gif
คำตอบชื่อประเทศในทวีปเอเชียอ้างอิงจาก ราชบัณฑิตยสถาน. (2550). คำชี้แจงชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง http://www.royin.go.th/upload/246/FileUpload/419_1494.pdf


แผนที่โครงร่างโลก http://www.worldatlas.com/aatlas/mollyout.htm


แผนที่โครงร่างโลกแสดงอาณาเขตประเทศ http://www.eduplace.com/ss/maps/pdf/world_country.pdf

คลิกชื่อประเทศที่ World Map in Action http://www.backspace.com/mapapp/ มีวิธีสร้างแผนที่แบบนี้ด้วย


แผนที่โครงร่างโลกแสดงลักษณะกายภาพhttp://www.eduplace.com/ss/maps/pdf/world_phys.pdf
สารบัญคลิกที่ http://www.eduplace.com/ss/maps/world.html


ปรับปรุงจาก http://www.worldatlas.com/aatlas/imageh.htm

2 ความคิดเห็น: